Menu Zamknij

Biblia – skład Pisma Świętego

Stary Testament:

   Chrześcijanie żydowską świętą księgę nazywają Starym Testamentem. Rozpoczyna ją Tora, mająca także takie nazwy jak: Księgi Mojżesza, Pięcioksiąg. Kolejność reszty w Biblii hebrajskiej została zmieniona tak, by najpierw miały miejsce Pisma, a w następnej kolejności Księgi Proroków. Wersja prawosławna i katolicka mają księgi, których nie odnajdziemy u protestantów.

   Pomijając kanoniczne i niewiarygodne księgi biblijne, warto napomnieć, że w czasach II w. p.n.e. – I w. n.e. pisano żydowskie pisma niebiblijne quasi-grafy: List Aristeasa”, „Księga Jubileuszów”, „Wniebowzięcie Izajasza”, „Psalmy”, „Trzecią i Czwartą Księgę Machabejską”, „Henoch Etiopski”, „Henoch Słowiański”, „Wniebowzięcie Mojżesza”, „Przepowiednie Sybillińskie”, „Drugą Apokalipsę Barucha syryjską”, „Trzecią Apokalipsę Barucha grecką” oraz „Testamenty Dwunastu Patriarchów”.

Biblia Hebrajska

 • Tora:

  Księga Rodzaju (Rdz), Księga Wyjścia (Wj), Księga Kapłańska (Kpł), Księga Liczb (Lb), Księga Powtórzonego Prawa (Pwt).

 • Księga Proroków pierwszych:

  Księga Jozuego, (Joz) Księga Sędziów (Sdz), Pierwsza Księga Samuela (1 Sm), Druga Księga Samuela (2 Sm), Pierwsza Księga Królewska (1Krl), Druga Księga Królewska (2Krl).

 • Księga Proroków późniejszych:

  Księga Izajasza (Iz), Księga Jeremiasza (Jr), Księga Ezechiela (Ez).

 • Księga 12 proroków mniejszych:

  Księga Ozeasza (Oz), Księga Amosa (Am), Księga Micheasza (Mi), Księga Joela (JI), Księga Abdiasza (Ab), Księga Jonasza (Jon), Księga Nahuma (Na), Księga Habakuka (Ha), Księga Sofoniasza (So), Księga Aggeusza (Ag), Księga Zachariasza (Za), Księga Malachiasza (MI).

 • Pisma:

  Księga Psalmów (Ps), Księga Hioba (Hi), Księga Przysłów (Prz), Księga Rut (Rt), Pieśń nad Pieśniami (Pnp), Księga Koheleta inaczej Eklezjastesa (Koh), Lamentacje Jeremiasza (Lm), Księga Estery (Est), Księga Daniela (Dn), Księgi Ezdrasza – Nehemiasza (Ezd-Ne), Pierwsza Księga Kronik (1 Krn), Druga Księga Kronik (2 Krn).

 

Nowy Testament:

   Spora liczba dość wczesnych prac chrześcijańskich np. ewangelie, nie znalazły swojego miejsca w oficjalnej Biblii. Przykłady takich pism: „Ewangelia Bazylidesa”, „Ewangelia Ebionitów”, „Ewangelia Macieja”, „Ewangelia Filipa”, „Dzieje Andrzeja”, „Dzieje Jana”, „Dzieje Piotra”, „Dzieje Piłata”, „Dzieje Tomasza”, „List Apostołów”, „Trzeci List do Koryntian”, „List Pawła do Seneki”, „Apokalipsa Pawła”, „Apokalipsa Szczepana”, „Apokalipsa Maryi”. Gnostycy mają jeszcze: „Dialog Zbawiciela z uczniami”, „Mądrość Jezusa Chrystusa”.

Chrześcijańska Święta Księga

 • Ewangelie:

  Ewangelia według św. Mateusza (Mt), Ewangelia według św. Marka (Mk), Ewangelia według św. Łukasza (Łk), Ewangelia według św. Jana (J).

 • Relacja Historyczna:

  Dzieje Apostolskie (Dz).

 • Listy św. Pawła:

  List do Rzymian (Rz), Pierwszy List do Koryntian (1 Kor), Drugi List do Koryntian (2 Kor), List do Galatów (Ga), List do Efezjan (Ef), List do Filipian (Flp), List do Kolosan (Kol), Pierwszy List do Tesaloniczan (1 Tes), Drugi List do Tesaloniczan (2 Tes).

 • Listy Pasterskie:

  Pierwszy List do Tymoteusza (1 Tm), Drugi List do Tymoteusza (2 Tm), List do Tytusa (Tt), List do Filemona (Flm).

 • Inne Listy:

  List do Hebrajczyków (Hbr), List św. Jakuba Apostoła (Jk), List Pierwszy św. Piotra Apostoła (1P), List Drugi św. Piotra Apostoła (2P), List Pierwszy św. Jana Apostoła (1J), List Drugi św. Jana Apostoła (2J), List Trzeci św. Jana Apostoła (3J), List św. Judy Apostoła (Jud).

 • Chrześcijańska Apokalipsa:

  Apokalipsa św. Jana (Ap).

Translate »